Obec je členem
sdružení obcí INTEGRO,
které je začleněno
v programu evropských
zemí PHARE.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka obce Vchynice

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis do Mateřské školy Vchynice

pro školní rok 2019/2020

se uskuteční dne 13. 5. 2019

od 13,00 do 15,00 hodin v budově mateřské školy


Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí zákonem 561/2004 Sb. v platném znění, školský zákon.

Termín přijímacího řízení stanovila ředitelka po dohodě se zřizovatelem, veřejnost je informována o termínu zápisu formou plakátů, vyhlášením v místním rozhlase, na webových stránkách mateřské školy.

 

Zákonní zástupci při zápisu předloží:

•        rodný list dítěte

•        kartičku zdravotní pojišťovny, u které je dítě pojištěno

•        doklad o trvalém bydlišti dítěte

•        dále dohodnou termín nástupu dítěte do MŠ, délku jeho docházky a pobytu  v MŠ a způsob stravování dítěte (je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy), zajistí vyjádření dětského lékaře na povinné příloze k žádosti o přijetí dítěte (že je dítě zdravé a může být přijato do MŠ + zdravotní stav, pravidelné očkování, příp. speciální péče).

Přijímání dětí do mateřské školy:

 • předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let
 • ředitelka mateřské školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (podle §50, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění)
 • o zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy podle stanovených kritérií pro přijetí
 • rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem Seznam, bude zveřejněn na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách MŠ po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámená
 • rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele
 • při přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti
 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud má MŠ volnou kapacitu.

 

Do mateřské školy mohou být během zápisu přijaty děti do výše kapacity mateřské školy. Při převyšujícím počtu zájemců než je volná kapacita jsou k výběru žadatelů stanovena vnitřní kriteria pro přijímání dětí, která stanoví, v jakém pořadí bude proveden výběr dětí k přijetí. Mateřská škola bude pro školní rok 2019/2020 přijímat 6 dětí.

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2019/2020, podle kterých bude žádost o přijetí dítěte do MŠ zpracována:

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel/ředitelka z následujících kritérií. Kritéria jsou seřazena dle přednosti přijetí.

Kritérium / přednost přijetí

1. Dítě, které k 31. 8. 2019 dosáhne věku 5 let a které má místo trvalého pobytu v obci Vchynice, Radostice* (v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona - povinná školní docházka, tzn. dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání)

2. Dítě, které před začátkem školního roku, dosáhne nejméně třetího roku věku a které má místo trvalého pobytu v obci Vchynice, Radostice* (v souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona) 

3. Dítě, které má místo trvalého pobytu v obci Vchynice, Radostice. Pokud podá žádost o přijetí více dětí s trvalým pobytem v obci Vchynice, Radostice, rozhoduje věk dítěte (starší dítě má přednost).

4. Ostatní děti z nespádové oblasti obce Vchynice v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy (starší dítě má přednost).

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Postup při rozhodování

Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny a posuzovány dle daných hlavních kritérií. Není přihlíženo k pořadí, v jakém se děti k zápisu dostaví.

 1. Termín pro dodání povinné přílohy s potvrzením lékaře je stanoven vždy na 10 dnů po sobě jdoucích, počítáno od druhého dne vyhlášeného zápisu pro daný školní rok. Při nedodání přílohy k žádosti bude přijímací řízení přerušeno.
 2. Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny a posuzovány dle daných hlavních kritérií, při shodě rozhodne los.
 3. Možnost vyjádřit se ke spisu je datumově a časově určena ve dnech zápisu.
 4. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno do 30 kalendářních dnů od druhého dne zápisu do MŠ na webových stránkách školy www.vchynice.cz/hlavni-menu/materska-skola-vchynice, hlavních dveřích MŠ a na nástěnce MŠ v podobě registračních čísel, která budou předána při zápisu.
 5. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele. Při nedoručení adresátovi budou uložena u provozovatele poštovních služeb po dobu 5 pracovních dnů, poté se považují za doručená.

 

Těšíme se na Vás a Vaše děti

Případné dotazy Vám sdělíme telefonicky či e-mailem.

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí:

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání POVINNÉ.

Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, je povinností zákonného zástupce přihlásit dítě ke vzdělávání ve spádové nebo jím vybrané jiné mateřské škole ve vypsaném termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek, který podléhá podle dalších právních předpisů finančním postihům.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje:

 • v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení
 • formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech
 • po dobu 4 souvislých hodin denně
 • začátek povinné doby vzdělávání dítěte je stanoven mezi 07. 00 a 09.00 hodinou (přesnou hodinu, stanoví školní řád)
 • povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních i středních školách. Termín jarních prázdnin se určuje podle sídla mateřské školy.

 

Podmínky pro omlouvání neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád.

Zákonný zástupce dítěte má možnost po dohodě s ředitelkou školy zajistit dítěti plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte jinou než povinnou formou v mateřské škole:

 1. individuálním vzděláváním dítěte (dále jen IV)

- toto rozhodnutí oznámí zákonný zástupce dítěte písemně v době zápisu ředitelce školy nebo nejpozději do konce května 2019 (spolu s určením délky individuálního vzdělávání - po převážnou část školního roku nebo celý školní rok)

- IV se uskutečňuje bez docházky dítěte do mateřské školy – podrobné informace poskytne ředitelka školy

-  povinností zákonného zástupce při IV dítěte je zajistit jeho účast u pravidelných ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (dle podmínek stanovených platným školním řádem)

  - dítě může být vzděláváno doma rodičem nebo jinou osobou

 1. vzděláváním v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky)
 2. ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální
 3. vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

 

Zákonný zástupce musí vždy přijetí dítěte k jiným formám povinného předškolního vzdělávání oznámit ve spádové mateřské škole nejdéle 3 měsíce před zahájením jiné formy PPV.

Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Dokumenty ke stažení:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 2019

POTVRZENÍ OD LÉKAŘE 2019 povinná příloha k žádosti