Obec je členem
sdružení obcí INTEGRO,
které je začleněno
v programu evropských
zemí PHARE.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka obce Vchynice

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

OZNÁMENÍ O DOČASNĚ UZAVŘENÉ MŠ

Vážení rodiče,

oznamuji, že od 16. 11. bude MŠ opět otevřena.  

Děkuji všem rodičům za trpělivost a pochopení i za spolupráci rodičů předškoláků při distančním vzdělávání.

Abychom předešli dalšímu výskytu COVID 19, prosím Vás o zodpovědnou kontrolu zdravotního stavu dětí. V případě příznaků nachlazení, kašle, zvýšené teploty apod. nechte děti doma, ať neohrozíte ostatní děti i naše další zaměstnance, kteří ještě COVID 19 neprodělali a tím i chod naší MŠ.

S pozdravem

Bc. Jana Chudobová
ředitelka MŠ Vchynice

 

INFORMACE K ORGANIZACI A PROVOZU MŠ OD 1. 9. 2020 

Vážení rodiče,

zde najdete stručné informace k organizaci provozu mateřské školy v období od 1. 9.2020 (Výběr z Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, rozeslaném MŠMT ČR 18. 08. 2020 školám).

Doufáme, že tato opatření budu v případě výskytu Covid-19 účinná a minimalizují tak riziko rozšíření nákazy do školy.

 

Co pro to uděláme MY:

 • Při zahájení školního roku aktualizujeme kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí (telefonní čísla a e-maily). Oslovíme Vás pro kontrolu a aktualizaci údajů.
 • Pro předávání aktuálních informací a oznámení naší školy zákonným zástupcům dětí a veřejnosti je stanoveno jednotné místo, kterým je nástěnka u vstupu do budovy školy. Informování budete také emailem.
 • Průběžně dětem zdůrazňujeme zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • V co nejkratším čase po příchodu do mateřské školy budeme dbát na to, aby si každé dítě důkladně 20 až 30 sekund umylo ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači a následně dodržovalo hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole (máme speciální pěnové mýdlo, vhodné pro jemnou dětskou pokožku)
 • Klademe důraz na dezinfekci všech povrchů nebo předmětů a časté větrání.
 • Máme povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňujeme podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsme povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod), od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Máme připravenou a vyčleněnou místnost pro tyto případy včetně dohledu.
 • V případě že:
  • příznaky onemocnění jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte z mateřské školy

V uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem.

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí - lékařské potvrzení o této skutečnosti.

 

Co pro to můžete udělat VY a v čem Vás prosíme o spolupráci:

 • Po vstupu do budovy prosím proveďte dezinfekci rukou (dávkovač s dezinfekcí je umístěn za vstupními dveřmi).
 • Pohybujte se v prostorách MŠ pouze po nezbytně nutnou dobu.
 • Onemocnění dítěte covid-19 prosím sdělte neprodleně ředitelce školy prostřednictvím emailu msvchynice.omluvenky@seznam.cz a zároveň telefonicky na tel. 725 438 695. Stejně prosím postupujte i v případě, že onemocní jiný rodinný příslušník.

 

Další důležité informace

 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí jedné třídy.
 • Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné a děti v povinném předškolním vzdělávání mají povinnost se distančně vzdělávat. V takovém případě Vás oslovíme a dohodneme s Vámi formu vzdělávání.
 • Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

 

Naším přáním je, abychom následující školní rok prožili v klidu a pohodě se zdravými a veselými dětmi a spokojenými rodiči. Věříme, že se nám to i díky Vaší spolupráci podaří.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI A TĚŠÍME SE NA VÁS.